Regulamin Mistrzostw Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym

1. Cel Mistrzostw

Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym (dalej: Mistrzostwa) są okazją do zademonstrowania i doskonalenia umiejętności w zespołowym rozwiązywaniu problemów informatycznych. Umożliwiają one nawiązanie kontaktów między uczniami, studentami, firmami informatycznymi oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi programowaniem i algorytmami, z różnych szkół i miejscowości. Pozwalają poznać specyfikę tego rodzaju rywalizacji oraz pomagają przygotować się do ewentualnego uczestnictwa w zawodach typu ACM International Collegiate Programming ContestAkademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym czy konkursach takich jak Olimpiada Informatyczna, Internetowe Mistrzostwa Polski w Programowaniu.

 

2. Organizator Mistrzostw

Organizatorem Mistrzostw jest PROWOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Rumiankowa 70, 61-680 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427613; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 7393855468; REGON: 281412673; adres poczty elektronicznej: contest@prowoc.com (dalej: Organizator).

Oficjalna strona internetowa Mistrzostw: https://www.prowoc.com/

Organizator przy organizacji Mistrzostw może korzystać z pomocy partnerów będących gospodarzami lokalizacji, w których przeprowadzane będą Mistrzostwa. Lokalizacje te oraz partnerzy będą wskazane na oficjalnej stronie internetowej Mistrzostw. Uczestnik korzystający z danej lokalizacji jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku ustanowionych przez danego gospodarza, w szczególności regulaminu obiektu, jeżeli taki jest ustanowiony.

 

3. Uczestnictwo w Mistrzostwach

3.1. W Mistrzostwach biorą udział zespoły (drużyny), składające się maksymalnie z trzech osób. Każda osoba może być tylko w jednym zespole.


3.2. Ze względu na otwarty charakter Mistrzostw mogą w nich startować wszyscy za wyjątkiem samych organizatorów i sędziów. W przypadku uczestników do 13 roku życia do udziału w Mistrzostwach niezbędna jest obecność i zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad takim uczestnikiem, a w przypadku osób pomiędzy 13 i 16 rokiem życia do udziału w Mistrzostwach niezbędna jest zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad uczestnikiem.

3.3. Nie istnieją żadne ograniczenia co do składu zespołów (za wyjątkiem liczności, określonej w punkcie 3.1). W szczególności, zawodnicy z jednej drużyny nie muszą uczyć się w tym samym miejscu, pochodzić z tej samej miejscowości, czy być w podobnym wieku. 


3.4. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch klasyfikacjach. Klasyfikacja ogólna przeznaczona jest dla wszystkich zespołów, bez wyjątku. Klasyfikacja "junior" przeznaczona jest dla zespołów, w których wszyscy zawodnicy uczą się w szkole średniej (liceum/technikum/szkole zawodowej), gimnazjum, szkole podstawowej lub mają mniej niż 7 lat i są w stanie potwierdzić to stosowną legitymacją / dowodem. Zawodnicy w obu klasyfikacjach będą nagradzani niezależnie (dopuszczalne jest, że zespół otrzyma dwie nagrody, po jednej w każdej z klasyfikacji). 


3.5. W Mistrzostwach może wziąć udział maksymalnie 450 osób. W sytuacjach wyjątkowych, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zmiany tej liczby. 


3.6. W razie zbyt dużej liczby chętnych, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji, które wyłonią ostateczny skład osobowy zawodów, nie jest to jednak konieczność. Decyzja o eliminacjach zostanie podana do wiadomości publicznej najpóźniej 2 tygodnie przed terminem zawodów. W przypadku nie przeprowadzania eliminacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Komitet Organizacyjny ma prawo do przyjmowania zaproszonych przez siebie drużyn poza kolejnością. 


3.7. Do zawodów mogą zgłaszać się także drużyny dwu- lub jednoosobowe. W przypadku takich zespołów, mogą one poprosić organizatorów o połączenie z innymi niepełnymi drużynami. W razie zbyt dużej liczby drużyn Komitet Organizacyjny ma prawo arbitralnie łączyć niepełne zespoły, o czym poinformujemy uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem – uczestnik w takim wypadku ma jednak prawo rezygnacji w Mistrzostwach przed ich rozpoczęciem. 


3.8. Zgłoszenia drużyny będzie można dokonać poprzez formularz WWW umieszczony na stronie Mistrzostw, przy uwzględnieniu zasad i terminów tam opisanych. Podanie fałszywych danych w formularzu może grozić dyskwalifikacją z tych i przyszłych Mistrzostw. 


3.9. W razie dużej liczby chętnych Komitet Organizacyjny ma prawo do utworzenia równoległego konkursu on-line dla zawodników zdalnych, który będzie posiadał osobną klasyfikację. Klasyfikacja ta nie będzie brana pod uwagę do klasyfikacji Mistrzostw. Zwycięzcy tej klasyfikacji nie otrzymają od organizatorów żadnych nagród, nawet w przypadku osiągnięcia wyniku lepszego niż wynik najlepszej drużyny w klasyfikacji generalnej.

 

4. Przebieg Mistrzostw

4.1. Mistrzostwa trwają dwa dni. Dokładny termin Mistrzostw jest wskazany na stronie Mistrzostw.

4.2. Pierwszy dzień jest przeznaczony na aklimatyzację uczestników i sesję próbną, w czasie której zawodnicy będą mogli zapoznać się ze środowiskiem programistycznym (system operacyjny, sieć komputerowa, kompilatory, tryb oceniania zadań, itp.). Wyniki uzyskane podczas sesji próbnej nie liczą się do klasyfikacji końcowej. 


4.3. Sesja właściwa odbywa się w drugim dniu Mistrzostw i trwa 5 godzin. Klasyfikacja końcowa jest ustalana tylko i wyłącznie na jej podstawie. Sędzia Główny, w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym, ma prawo przedłużyć czas rozwiązywania zadań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności o czas ich trwania, który jednak nie przekroczy 8 godzin. 


4.4. Zawody przeprowadzane są w środowisku sieciowym. Zawodnicy mogą korzystać z sieci tylko i wyłącznie poprzez system WWW dostarczony przez organizatorów, zwany Sprawdzarką (służący między innymi do wysyłania rozwiązań do sprawdzenia, komunikacji z sędziami, czy tworzenia wydruków kodu źródłowego). Używanie sieci do innych celów, takich jak przeglądanie WWW, korzystanie z poczty elektronicznej, zdalne logowanie, ftp i innych jest bezwzględnie zakazane pod groźbą dyskwalifikacji i w miarę możliwości będzie zablokowane przez Organizatora. Każdy zawodnik, który znajdzie lukę w systemie ochrony, jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Organizatora Mistrzostw.

 
4.5. Zespołowi prezentowane są zadania programistyczno-algorytmiczne w liczbie 8–12, których rozwiązania należy przedstawić w językach programowania  (w sensie języków akceptowanych przez kompilatory używane na Sprawdzarce, które to zostaną podane, wraz z numerami wersji, na stronie WWW Mistrzostw – zazwyczaj jest to C, C++, Pascal, Java). Zadania będą sformułowane w sposób niezależny od języka programowania. 


4.6. Zadania będą sformułowane w języku polskim. Na specjalne życzenie, zawodników nie będących obywatelami Polski, zadania mogą zostać sformułowane w języku angielskim z zachowaniem zgodności treści merytorycznych potrzebnych do ich prawidłowego rozwiązania, przy czym w razie niezgodności tłumaczenia wiążący jest opis zadania w języku polskim. 


4.7. Zawodnicy mogą zgłosić, poprzez Sprawdzarkę, fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania, na które sędziowie będą na bieżąco odpowiadać. Jeżeli sędziowie uznają, że uwaga jest zasadna, wszystkie zespoły otrzymają stosowne wyjaśnienia. 


4.8. Każde rozwiązanie musi być programem komputerowym napisanym w dowolnym z dostępnych języków programowania (wymienionych w punkcie 4.5). Program musi składać się z pojedynczego pliku z kodem źródłowym. Nie może korzystać z plików dodatkowych oraz nie może tworzyć plików tymczasowych. 


4.9. Program nie może wykonywać czynności służących innym celom niż rozwiązanie zadania, np. celom oszukania lub naruszenia bezpieczeństwa Sprawdzarki. Program nie powinien wywoływać bezpośrednio funkcji systemowych, a wywoływane funkcje biblioteczne mogą prowadzić interakcję z systemem operacyjnym jedynie w celu odczytu/zapisu danych, alokacji/zwolnienia pamięci oraz zakończenia działania. W przypadku rażącego naruszenia tej zasady (także podczas sesji próbnej) Komitet Organizacyjny ma prawo do dyskwalifikacji zawodników z tych i przyszłych Mistrzostw. 


4.10. Każdy zespół ma do dyspozycji jeden komputer, na którym zainstalowane jest oprogramowanie i inne elementy niezbędne lub przydatne do rozwiązywania zadań, typu: system operacyjny, przeglądarka WWW, edytory tekstu, kompilatory języków wymienionych w punkcie 3.5, biblioteki konieczne do kompilacji oraz uruchamiania programów, debugger, kalkulator, dokumentacja do wymienionych elementów. Szczegółowy wykaz organizatorzy opublikują na stronie internetowej Mistrzostw. 


4.11. Uczestnicy mogą korzystać z własnych materiałów w formie papierowej, np. książek, wydruków programów, notatek. Nie jest dozwolone korzystanie z materiałów zapisanych w formie elektronicznej. Zabronione jest też korzystanie z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (poza dostarczonym przez organizatorów komputerem), w szczególności z kalkulatorów, przenośnych komputerów, telefonów komórkowych, itp. 


4.12. Zawodnikom w czasie zawodów wolno komunikować się jedynie z członkami swojej drużyny, wyznaczonym personelem pomocniczym oraz sędziami. Kontakt z innymi osobami (w szczególności z trenerem lub zawodnikami innych drużyn) jest zabroniony pod groźbą dyskwalifikacji. Personel pomocniczy może pomagać uczestnikom w przypadku wystąpienia problemów związanych ze stanowiskiem pracy i środowiskiem programistycznym (np. wyjaśniając komunikaty o błędach systemowych), ale nie będzie i nie jest upoważniony do pomocy dotyczącej treści zadań. 


4.13. W trakcie zawodów, przez pierwsze cztery godziny trwania sesji, do publicznej wiadomości jest na bieżąco podawany aktualny ranking drużyn. Przez ostatnią godzinę jedyne informacje jakie będą otrzymywać drużyny to oceny ich własnych rozwiązań. 


4.14. Po zakończeniu zawodów zostaną przedstawione oficjalne wyniki. Organizator zobowiązuje się przedstawić wyniki w miarę możliwości w dniu zakończenia zawodów, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich zakończenia.

 

4.15. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić fotorelację z Mistrzostw oraz umieścić ją na oficjalnej stronie internetowej Mistrzostw i/lub profilach społecznościowych Mistrzostw.

 

5. Komitet Organizacyjny, Komisja sędziowska Mistrzostw

5.1. Skład sędziowski Mistrzostw i wskazanego spośród sędziów Sędziego Głównego wyznacza Komitet Organizacyjny ustanowiony przez Organizatora. W składzie sędziowskim będzie przedstawiciel Organizatora oraz osoby odpowiadające merytorycznie za nadzór nad weryfikacją poprawności rozwiązywanych zadań. Komitet Organizacyjny dokłada starań aby wśród sędziów byli autorzy zadań konkursowych.  


5.2. Skład sędziowski jest upoważniony do zmiany regulaminu w chwili zajścia nieprzewidzianych wypadków. Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i nie podlegają apelacji. 


5.3. Sędziowie zawodów są odpowiedzialni za ocenę prawidłowości rozwiązań zadań. Sędzia Główny, konsultując decyzje z pozostałymi sędziami, odpowiada za wyłonienie zwycięzców. Wykrycie później ewentualnych błędów mających wpływ na wynik (np. błędów merytorycznych w zadaniach) nie ma wpływu na rozdane już nagrody – w takich wypadkach jednak Organizator zobowiązany jest do opublikowania informacji o wykrytych błędach oraz dokonania odpowiednich zmian w rankingu Mistrzostw.

 

6. Kryteria i tryb oceny rozwiązań zadań

6.1. Drużyny przedstawiają sędziom, poprzez Sprawdzarkę, rozwiązania zadań w czasie trwania zawodów. 

6.2. Rozwiązania zadań są oceniane na bieżąco, automatycznie przez Sprawdzarkę, na podstawie przygotowanych przez sędziów testów. Każde rozwiązanie przedstawione do oceny jest albo akceptowane, jeżeli dla wszystkich testów daje poprawnie wyniki w rozsądnym według opinii sędziów czasie (komunikat: Accepted), albo odrzucane, a drużyna jest powiadamiana o tej ocenie. Przyczyna odrzucenia rozwiązania jest określana jednym z następujących komunikatów:

 

·         Compile Error (błąd kompilacji)

·         Runtime Error (błąd wykonania)

·         Time Limit Exceeded (przekroczony limit czasu)

·         Wrong Answer (błędna odpowiedĽ)

·         Rule Violation (naruszenie zasad zawodów)

·         Memory Limit Exceeded (przekroczony limit pamięci)

·         Output Limit Exceeded (przekroczona wielkość pliku wyjścia)

 

6.3. Jeżeli rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane, drużyna może przedstawić kolejną wersję rozwiązania. 

6.4. Drużyny są szeregowane na podstawie liczby poprawnie rozwiązanych zadań. O kolejności drużyn posiadających tę samą liczbę rozwiązanych zadań decyduje suma czasów rozwiązywania zadań. Za czas rozwiązania zadania przyjmuje się czas, jaki upłynął od początku zawodów do momentu przedstawienia zaakceptowanego rozwiązania, powiększony o karę 20-tu minut za każde przedstawienie błędnego rozwiązania. Łączny czas rozwiązywania zadań jest obliczany tylko na podstawie poprawnie rozwiązanych zadań — kara związana z nierozwiązanymi zadaniami nie ma wpływu na wynik drużyny. 


6.5. Reguła z punktu 6.4, mówiąca o 20-to minutowej karze za przedstawienie błędnego rozwiązania, nie ma zastosowania do rozwiązań, które otrzymały komunikat Compile Error oraz Rule Violation


6.6. Komunikat Rule Violation może być podstawą do dyskwalifikacji drużyny jeżeli sędziowie uznają, że zachowanie programu go wywołujące było celowym działaniem drużyny lub mogło potencjalnie naruszyć bezpieczeństwo Sprawdzarki.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin jest zgodny z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu uczestnika, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Organizator gwarantuje w takim wypadku uczestnikowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.


 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników Mistrzostw Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO lub Rozporządzenie RODO – Organizator Mistrzostw Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym (dalej: Mistrzostwa) informuje uczestników Mistrzostw, że:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Mistrzostw jest Organizator, to jest PROWOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rumiankowej 70, 61-680 Poznań (dalej: Organizator lub Administrator).

 

Administrator udostępnia następujące możliwości kontaktu z nim:

 

·         Mailowo pod adresem: contest@prowoc.com

·         Pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Rumiankowa 70, 61-680 Poznań

 

2. Dobrowolność podania danych, cele i podstawy oraz okres przetwarzania danych osobowych

 

Udział w Mistrzostwach, jak i podanie koniecznych do udziału danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak uczestnik decyduje się na udział w Mistrzostwach, to obowiązany jest podać dane wskazane w formularzu zgłoszeniowych jako obowiązkowe oraz dodatkowo ewentualnie te oznaczone jako fakultatywne.

 

Osoba podająca w formularzu dane innej osoby (innego uczestnika) jest zobowiązana do posiadania w tym zakresie zgody takiej osoby. Podobnie, jeżeli uczestnik jest osobą niepełnoletnią, to konieczne jest posiadanie przez niego zgody osoby sprawującej nad nim władzę rodzicielską lub opiekę. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania posiadania takiej zgody przez uczestnika.

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników Mistrzostw w następujących celach i na następujących podstawach:

 

a)    Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw – podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane w tym wypadku są przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenie Mistrzostw, z zastrzeżeniem, że na stronie internetowej Mistrzostw także po ich zakończeniu dostępne będą imiona, nazwiska i nazwy drużyny na liście uczestników i liście wyników;

 

b)    Marketing bezpośredni Organizatora i Mistrzostw, w tym kolejnych edycji – podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek oraz promocję Organizatora, Mistrzostw oraz kolejnych ich edycji. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą;

 

c)    Udostępnienie danych podmiotom wskazanym w ramach udzielonej zgody (partnerzy i sponsorzy Mistrzostw) w celu udziału w organizowanym przez nie procesach rekrutacyjnych – podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach udziału w procesie rekrutacyjnym partnerów Organizatora i sponsorów Mistrzostw. Dane przetwarzane są w tym celu do czasu cofnięcia zgody;

 

d)    Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 

3. Odbiorcy danych osobowych

 

Administrator przekazuje dane uczestników Mistrzostw innym podmiotom jedynie wtedy gdy jest to konieczne lub posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą oraz jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych.

 

Dla prawidłowego przeprowadzenia Mistrzostw konieczne jest korzystaniem z pomocy podmiotów zewnętrznych takich jak:

 

a)    dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym Mistrzostw (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą klauzula informacyjną;

b)    dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

c)    mając zgodę uczestnika Administrator może także przekazać jego dane partnerom Organizatora i sponsorom Mistrzostw do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

4. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Osobie, które dane dotyczą przysługuje:

a)    Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

b)    Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c)    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

d)    Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e)    Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszej klauzuli informacyjnej.

UWAGA:
dnia 6 grudnia 2019 roku Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmianę nazwy spółki z MKC Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na PROWOC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.